Technical SpecificationsIP PBX DV-14016IP PBX DV-14416IP PBX DV-10816IP PBX DV-18016
Number of FXO ports4408
Number of FXS ports0480
Fax supportYesYesNoYes
16GB internal storageYesYesNoYes
Memory boost functionYesYesNoYes
Smart phone receiverدYesYesNoYes
PBXFree PBX 13Free PBX 13Free PBX 13Free PBX 13
RAM1 GB1 GB1 GB1 GB
CPU

A 1.2Ghz 64-bit quad-core Arm v8

A 1.2Ghz 64-bit quad-core Arm v8

A 1.2Ghz 64-bit quad-core Arm v8

A 1.2Ghz 64-bit quad-core Arm v8

Technical SpecificationsIP PBX DV-24016IP PBX DV-24416IP PBX DV-20816IP PBX DV-28016
Number of FXO ports4408
Number of FXS ports0480
Fax supportYesYesNoYes
16GB internal storageYesYesNoYes
Memory boost functionYesYesNoYes
Smart phone receiverYesYesNoYes
PBXFree PBX 13Free PBX 13Free PBX 13Free PBX 13
RAM4 GB4 GB4 GB4 GB
CPU

Intel Atom x5 Z8350 processor  64bit up-to 1.92Ghz

Intel Atom x5 Z8350 processor  64bit up-to 1.92Ghz

Intel Atom x5 Z8350 processor  64bit up-to 1.92Ghz

Intel Atom x5 Z8350 processor  64bit up-to 1.92Ghz