اشغال نشدن خطوط تلفن

یک تصور اشتباه که در بین عموم جا افتاده این است که در  سرویس voip  خطوط تلفن اشغال نمیشود این یک باور کامل اشتباه و غلط است زیرا سامانه ویپ در کنترل خطوط اشغالی نقشی را ایفا نمیکند و این قابلیت از سمت مخابرات اجرا میشود و شرایط آن به این گونه می باشد که شما باید بیش از 3 خط تلفن داشته باشد و تمام خطوط به نام یک نفر و تمام خطوط در یک ساختمان و در یک واحد باشد در اینصورت مخابرات می تواند سرویس پی در پی و یا سرویس روتاری را برای شما راه اندازی نماید که شما یکی از 4 خط را به عنوان سر شماره معرفی میکنید و در وب سایت خود میگذارید و چنانچه 4 نفر با آن خط تماس بگیرند اشغالی بوجود نمی آید ولی در صورت تماس نفر 5 او با اشغالی مواجه میشود .