ترانک voip

ساخت ترانک در سیستم VoIP

ساخت ترانک 

برای ترانک زدن بین دو دستگاه Devoip  ابتدا به قسمت trunk   رفته و add iax2 trunk  را انتخاب مینمایید :

نکته :  در PEER Dtails گزینه    qualify = yes  اضافه گردد .

در سرور دوم نیز همین تنظیمات را انجام میدهیم .

به عنوان مثال چنانچه  داخلی های سمت یک سرور در رنج 200 باشد و داخلی های سمت دیگر در رنج 300 باشد مانند زیر عمل میکنیم:

یک   outbound  ساخته و یک اسم دلخواه به آن می دهیم و در قسمت Trunk Sequence for Matched Routes  ترانکی که ساخته ایم را اضافه میکنیم  میکنیم و در قسمت Dial pattern  مانند زیر عمل میکنیم :

در انتها در  outbound route ساخته شده را با استفاده از Drag & Drop   بالاتر  از outbound route  اصلی سیستم قرار میدهید و در انتها  submit  و سپس apply   میکنیم .

ساخت outbound route  را در سرور دیگر انجام میدهیم مانند بالا ولی به جای 3xx  از 2xx  استفاده میکنیم.

نکته : در انتها برای اطمینان از اتصال ترانک از قسمت Reports به قسمت  Asterisk info  رفته و سپس از قسمت راست گزینه peers را انتخاب مینماییم  و در قسمت IAX Peers چنانچه status  در حالت  ok  باشد اتصال برقرار است .

ساخت ترانک مخابرات :

برای اینکار فقط کافیست یک ip  به سامانه اضافه کرد و سپس ترانک زیر را ساخت.

برای اضافه کردن دستگاه از طریق وب به آدرس  http://172.16.100.137/net/ بروید و پس از لاگین کردن با اطلاعات زیر  ip  دستگاه را عوض نمایید.

Username = admin

Password = admin

به انتهای فایل ،  IP دوم را به دستگاه اضافه مینماییم .

Address  : توسط مخابرات به ما داده میشود که همان IP  می باشد .

Netmask  : توسط مخابرات به ما گفته میشود. (در این مثال  /30  میباشد )

Gateway  : چنانچه گیت وی را وارد کردید ، گیت وی IP  اول را پاک نمایید .

auto eth0:0

iface eth0:0 inet static

  address fff.fff.fff.fff

  netmask 255.255.252.0

  gateway zzz.zzz.zzz.zzz

در انتها شما باید یک sip trunk  ساده بسازید با host = sbc  که مخابرات به شما داده است .

بعد از submit  و سپس apply  کردن شما برای اینکه تماس های ورودی را داشته باشید باید یک inbound route  بسازید با مشخصات any did/any cid  و تماس ها را به سمت دلخواه هدایت نمایید.

نکته : در انتها برای اطمینان از اتصال ترانک از قسمت Reports به قسمت  Asterisk info  رفته و سپس از قسمت راست گزینه peers را انتخاب مینماییم و در قسمت chan_SIP Peers چنانچه status  در حالت  ok  باشد اتصال برقرار است .