سامانه مانیتورینگ صف

1,000,000 تومان

از قابلیت های سامانه سامانه مانیتورینگ صف میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعداد تماس های منتظر در صف تماس
 • تعداد تماس های پاسخ داده شده
 • تعداد تماس های بدون پاسخ
 • تعداد کل تماس ها
 • مدت زمان صحبت
 • مدت زمان انتظار

توضیحات

از قابلیت های سامانه سامانه مانیتورینگ صف میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعداد تماس های منتظر در صف تماس
 • تعداد تماس های پاسخ داده شده
 • تعداد تماس های بدون پاسخ
 • تعداد کل تماس ها
 • مدت زمان صحبت
 • مدت زمان انتظار