تلفن گویای شب و روز

تلفن گویای روز و شب

Time conditions & Time groups 

در بعضی مواقع شما نیازمندید که سیستم با توجه به زمان باز بودن شرکت مثلا ivr1  پخش شود  و در زمان باز نبودن شرکت موبایل شخص مورد نظر زنگ بخورد .

ابتدا یک داخلی مجازی  (virtual extensions)ساخته و در follow me  شماره موبایل را اضافه میکنیم و ring time  را برابر 5 قرار میدهیم همچنین استراتژی زنگ خوردن را ring all  قرار میدهیم .

از قسمت Application  به قسمت time group  میرویم و مانند شکل زیر عمل میکنیم .

در این مثال زمان باز بودن شرکت را 8 صبح و زمان بسته شدن آن را 17 بعد از ظهر گذاشته ایم همچنین روز شروع هفته را شنبه و روز پایان هفته را چهارشنبه گذاشته ایم

سپس از قسمت application  به قسمت time condition رفته و مانند زیر عمل میکنیم .

چنانچه زمان با زمان تایم گروپ مطابقت داشته باشد به ivr مربوطه رفته ولی چنانچه مطابقت نداشته باشد داخلی 200 زنگ میخورد که به موبایل مورد نظر ترنسفر میشود .

در انتها inbound route  را روی time condition  قرار میدهیم .